Thư Viện

Conveyor Belt Cleaning : State-of-the-art Technology (Vietnamese)

Ngày nay, các thiết bị làm sạch băng tải hiệu quả có vai trò thiết yếu trong hầu hết các hệ thống băng tải. Vào thời điểm ngay cả khi số lượng nhân công vận hành ở các băng tải đó giảm đi, nhu cầu làm sạch các hệ thống này vẫn ngày càng cao. Nhưng việc này chỉ có thể tiến hành nếu các lưỡi gạt hoạt động đồng thời với các bộ phận còn lại của dây [...]

Conveyor Technology Guide Global Handbook – Knowledge and Equipment Suppliers

It might be true that belt conveyor design and engineering is not as complex as rocket science. However, it is also true that the design of a reliable and efficient conveying system is not a trivial job. To keep up- to-date with the latest developments in conveyor technology is, there- fore, extremely important – just the knowledge of the right expert for a particular conveying ask. - Source: bulk-solids-handling.com